Pirkimas

1 . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau  – „Taisyklės“) yra šalims privalomas dokumentas, kuris nustato Pardavėjo (mokomosios mokinių bendrovės) ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes iš VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ edukacinės praktinio verslumo ugdymo programos mokomųjų mokinių bendrovių internetinės parduotuvės.

1.2. VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ (toliau  –  LJA) ekonominio raštingumo ir jaunimo verslumo ugdymo organizacija, dar mokykloje moksleiviams suteikianti realią verslo kūrimo patirtį.

1.3. Praktinio verslumo ugdymo programa „AcceleratorX“ suteikia galimybę mokiniams įkurti jaunąją bendrovę, kuri turi mokomosios mokinių bendrovės statusą ir veikia pagal uždarosios akcinės bendrovės modelį. Tai edukacinis verslas, veikiantis realiomis rinkos sąlygomis, tačiau tai nėra juridinis asmuo. Mokinių mokomosios bendrovės veiklą prižiūri ir veiklos taisykles nustato LJA. Daugiau apie programą: https://lja.lt/ja-acceleratorx/

1.4. Jaunoji bendrovė kuria, siūlo ir parduoda realius produktus ir paslaugas. Kurdami jaunąją bendrovę mokiniai praktiškai įsisavina ekonomikos sąvokas, įkurdami savo jaunąją bendrovę ir tapdami jos vadovais bei darbuotojais. Mokiniai sukaupia kapitalą parduodami akcijas, gamina, reklamuoja ir parduoda produkciją (arba teikia paslaugas) bei tvarko visą bendrovės dokumentaciją, atsiskaitymams naudoja asmeninę (fizinio asmens) banko sąskaitą. Mokomoji bendrovė veikia iki 9 mėnesių. Po to bendrovė likviduojama, paruošiama jos ataskaita, sumokami mokesčiai, atsiskaitoma su akcininkais. Organizuoti bendrovę, jai veikti padeda LJA mokytojas bei savanoris verslo konsultantas.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.6. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.6.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.6.3. juridiniai asmenys (tokiu atveju sutartis sudaroma su LJA);

1.6.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.7. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.6 punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

 

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.arbatoskaukes.lt  internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

 

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI

 

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos EUR, įskaitant ir pristatymo mokesčius.

4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

4.4.1. Europos Sąjungoje išleistomis mokėjimų kortelėmis iš savo banko sąskaitos.

 

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Prekes Pardavėjas siunčia tik paštomatu.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

 

  1. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

6.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 

  1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

7.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pirkėjas įsipareigoja jas pristatyti Pardavėjui nurodytu adresu, o Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti.

 

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

8.1.1. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 8.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

8.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

8.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

8.6. Pardavėjas įsipareigoja sunaikinti pirkėjų pateiktus duomenis po to, kai nutraukia mokomosios mokinių bendrovės veiklą ir raštišką to patvirtinimą atsiųsti LJA.

 

  1. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

  1. RINKODARA IR INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, tarpininkaujant LJA. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.